صفحۀنخست

عوامی نشنل پارتی     

پشتونخوا ملی عوامی پارتی

پشتونخوا قومی پارتی پشتونخوا ملی عوامی پارتی

رهبر(معنوی) ايدئولوژيک: شهيد خان عبدالصمد خان اچکزی

رئيس:خان محمودخان اچکزی

پشتونخوا ملی عوامی پارتی مانند عوامی نشنل پارتی برای حقوق پشتونها مبارزه ميکند.اين حزب بخاطر انديشه های آشکار آن دربين پشتونهای جوان و تحصيل کرده از شهرت برخوردار است. پايگای اساسی فعاليت پشتونخوا ملی عوامی پارتی دربلوچستان شمالی که اثر باشنده های آن پشتون اند،ميباشد.اين حزب طرفدار وحدت صوبه سرحد، مناطق قبايلی، مناطق شمالی و بلوچستان شمالی تحت نام پشتونخوا يا پشتونستان است.