صفحۀنخست

عوامی نشنل پارتی     

پشتونخوا ملی عوامی پارتی

پشتونخوا قومی پارتی



 

پشتونخوا قومی پارتی

رئيس:خان محمد افضل خان

يک شاخهء نو از حزب عوامی نشنل پارتی است.اين حزب دارای ايدئولوژی مشابه با پشتونخوا ملی عوامی پارتیاست. پايگای فعاليت اين حزب علاقهء صوات وبعضی مناطق قبايلی ميباشد.لطيف افريدی يکی از اعضای برجستهء اين حزب بود که بعدا به حزب نشنل عوامی پارتی اجمل ختک  پيوست.

جمهوری وطن پارتی

رئيس: نواب اکبر خان

يک حزب ملی گرای بلوچستان است.در بين پشتونها وبلوچهای بلوچستان هواخواه دارد.اين حزب برای حقوق اقليتهای ملی در پاکستان،مبارزه ميکند.

  بلوچستان  نشنل پارتی

ترجمه : ع. بابک   متن انگليسی