صفحۀنخست

عوامی نشنل پارتی     

پشتونخوا ملی عوامی پارتی

پشتونخوا قومی پارتیحزب عوامی ملی

عوامی نشنل پارتی در جون سال 1957  در شهر داکه (بنگله ديش کنونی) تاسيس گرديد.رئيس حزب مولانا بهاشانی و سکرتر جنرال (منشی عمومی) آن محمودالحق عثمانی بود.در سال 1957 نشنل عوامی پارتی به دو جناح نشنل عوامی پارتی ( بهاشانی) و نشنل عوامی پارتی  (ولی) و بعضی فرکسيونهای کوچک مانند مزدورکسان پارتی  انشعاب کرد.درسال 1977 حکومت ذوالفقار علی بوتو برای تحت فشار قرار دادن خان عبدالولی خان رهبر اپوزيسيون ملی آنوقت ، نشنل عوامی پارتی را ممنوع اعلام کرد. بنابرين رهبری حزب ممنوعهء نشنل عوامی پارتی، عوامی نشنل بارتی را  تاسيس کرد.عوامی نشنل پارتی از جملهء احزاب چب و مرکز اساسی فعاليت حزب،مناطق پشتون در پاکستان است.

اهداف حزب :

عوامی نشنل پارتی برای ايجاد جامعهء مترقی مسعود،آرام و آزاد که بر مبنای اصول اساسی ذيل استوار باشد،تلاش ميکند:

1    دموکراسی 
2  
تضامين برای دفاع از حقوق و اصالت همه اقوام کشور و آزادی غير محدود برای انکشاف فرهنگ و زبان آنها .

3  آزادی از سلطء خارجيان

4  آزادی از فرقه گرايی

 عدالت اجتماعی

پشتون ستودنت فيديريسن

رهبری پشتونخوا  

رهبری مرکزی

جناح محصلين  عوامی نشنل پارتی است .  

 رئيس بيگم نسيم ولی خان

 رئيس:  اسفند يار ولی خان

 

 معاون اول ارشد:  سيد عاقل شاه

معاون اول ارشد :  غلام احمد بلور

 

 سکرتر جنرال فريد طوفان 

معاون اول :  حاجی محمد عادل

 

 سکرتر اطلاعاتی:  افتخار حسين 

سکرتر جنرال:  حسن ويان

   

سکرتر اطلاعاتی محمد زايد خان

ترجمهء عظيم بابک از   متن انگليسی