صفحۀنخست

عوامی نشنل پارتی     

پشتونخوا ملی عوامی پارتی

پشتونخوا قومی پارتی 

پشتونستان يا پختونستان منطقهء ايست در افغانستان وپاکستان که اکثر باشنده های آن پشتون اند. بخش پاکستانی(قبلا هند بريتانوی) شامل منطقه ئي از چترال ( در شمال ) تا سيبی ( در جنوبغرب ) ميگردد. اين منطقه در پاکستان بنام صوبه سرحد شمالغرب ياد ميگردد.اما اين منطقه همچنان مشهور به افغانيه است.(اين نام بيانگر روابط قومی باشنده های آن با پشتونهای افغانستان است.)زبان مردم اين ساحه پشتو است.بسياری پشتونها بر ضد اشغال اتحاد شوروی وجمهوری دمکراتيک افغانستان جنگيدند.

رهبران پشتونستان شمالی عبارتند از خان عبدالولی خان ، اجمل ختک ، اسفنديار ، خان افضل خان ، مولانا فضل الرحمان ،افراسياب ختک و رهبران پشتونها در جنوب پشتونستان محمود اچکزی ، نواب کاکر، مولانا شيرانی ونصير کاکر اند. پشتونها از آيين کهن بومی پشتونولی پيروی ميکنند.(پشتونولی دين يا مذهب نيست . بلکه مجموعه ء اصول وقواعديست که بر مبنای رسوم ، عنعنات و عادات پشتونها استوار است ودر درازنای تاريخ کهن آنها طرز زنده گی و شيوه های معاشرت آنها با يکديکر را معين کرده است. پشتونها پيرو دين اسلام اند.  مترجم   )    پشتونها که پختون و پوختون نيز ناميده ميشوند بوسيله ء خط ديورند که سرحدات تقريبا استبدادی بين افغانستان وپاکستان را تعين ميکند ،  ازهم جدا گرديدند. پشتونها از سال 1947 بدينسو تلاش ميکنند تا کشور خود را که در نـيجه ء تاثيرات استعمار گذشته تجزيه گرديد  دو باره متحد سازند .

  درباره ء اين مقاله

ترجمه از عظيم بابک        متن انگليسی