صفحۀنخست

عوامی نشنل پارتی     

پشتونخوا ملی عوامی پارتی

پشتونخوا قومی پارتی 

افغانستان و پشتونستان

سال 1947: بريتانيا از هند خارج گرديد.ازمناطق مربوط به هند و افغانستان ، پاکستان ايجاد ميگردد. 

سال 1949:پارلمان افغانستان معائدهء ديورند را ملغی اعلام کرد و از شناخت خط ديورند بمثابه سرحد  افغانستان و پاکستان ابا ميورزد.پشتونها در پشتونستان (سرزميين افغانستان اشغالی) دولت مستقل پشتونستان را اعلام ميکنندکه مورد تاييد جامعهء ملل قرار نميگيرد.  

  سال 1953 : سردار محمد داود  صدراعظم افغانستان ميگردد.   

  سال 1954 : دول جهان در خواست افغانستان را درمورد خريد تسليحات و تجهيزات  برای مدرن ساختن اردوی آن ، رد ميکند.   

 سال 1955 : داود از اتحاد شوروی تقاضای کمک نظامی ميکند. مسئلهء  پشتونستان (سرزميين افغانستان اشغالی)  دوباره داغ ميگردد.
سال 1956 : خروشچف و بلغاريا اينرا ميپذيرند ک به افغانستان کمک کنند.درينسال مناسبات افغانستان با اتحاد شوروی نزديک ميگردد.    

سال 1961: افغانستان و پاکستان بدليل مسئلهء پشتونستان در آستانهء جنگ قرار داشتند.

ترجمه از عظيم بابک 

 متن آلمانی