صفحۀنخست

عوامی نشنل پارتی     

پشتونخوا ملی عوامی پارتی

پشتونخوا قومی پارتی 

تحت ترجمه است.

 

پاکستان:جدايی وتوالی نظامی

ترجمة عظيم بابک

اسناد آرشيف ملی ايالات متحدهء امريکا

پشتونستان

  ريشه های ماقبل استعمار  

مسايل سياسی پشتونستان

  نشنل عوامی  پارتی

  تبليغات راديوکابل

 رهبران پشتونها در زندانها جان ميدهند.

 تاثيرات هند 

 موقف  شوروی


پشتونستان

ريشه های ماقبل استعمار

مدتها قبل ازآنکه انگليسها و سکها روی صحنه ظاهر گردند،افغانهای شرقی که بطور کلی ما انها را  بنام پتان ميشنل سيم ، سير تکاملی جدا از افغانهای غربی را پيمودند.اولی دارای روابط اقتصادی وسياسی با دولت مغولها که در آنوقت بروادی هندوها حکمروايی ميکرد، بود.و دومی با صفوی هایايران. افغانهای غرب بخصوص ابدالیها یا درانی ها به سمت ايران رفتند وزبان فارسی را بعوض زبان "اصلی " خود يعنی پشتو پذيرفتند ،که تا امروز بهمان سانست.بدين گونه انگليسها يکانه" استعمارگرانی" نبودند که افغانهای شرق را شامل نيم قاره ساختند.درينجا محل اقامت تاريخی و طبيعی اين مردم بود...درموردوسعت پشتونستان : درنقشه های افغانی پشتونستان نه تنها در برگيرندهء سرزمين مسکونی پشتونها در بين واديهای هند وخط ديورند است بلکه شامل  ساحهء وسيع بلوچستان درجنوب کويته نيز ميگردد. پتانها در چهار راه  ادامه دارد
 
افغانها گرسنه خواهند ماند اما از آرمان وآرزوهای برادران خود در پاکستان انصراف نخواهند کرد. .   به صراحت بايد گفت که افغانها هميشه به غرور ملی خود ارزش بيشتر قايل اند تا ثروت وآسايش و درين راه قربانيهای بيشماريرا متقبل گرديده اند.قدرت و توانمندی  اين روحيه درتاريخ اقغانها به ثبوت رسيده است.افغانها دردوران امپرياليزم در جر يان جنگهای سه گانه بر عليهء انگليسها قيمت گران بهايی را برای کسب استقلال خود پرداختند.که درنتيجهء آن افعانستان  عقب ماند وتجريد گرديد در حاليکه مردم هند به دستاوردهای مهم مادی نايل گرديد(مثلا خطوط آهن) اما غرور و هويت ملی خودرا قربانی راج کرد. رئيس ادارهء امور پشتونستان دولت سلطنتی افغانستان 6 نوامبر 1962

درمورد پشتونستان پروفيسورتوسی مينگارد که در مناطق قبايلی مسئلهء پشتونستان حايز اهميت نيست. مردم خودرا طوسفزی ، ماموند ، افريدی وغيره ميپندارند نه پشتون . در مناطق مسکونی ، در جاييکه نسب و پيوند قبيله يی متزلزل گرديده است ، طرح ملت پشتون ريشه گرفته و ممکنست درنتيجهء تبليغات افغانستان به نيروی مهم سياسی مبدل گردد.بهمين دليل به گفتهء پروفيسورتوسی حکومت پاکستان نبايد به افغانها اجازهء فعاليت در مناطق مسکونی بدهد.قونسلگری افغانستان در پشاور نبايد دوباره به فعاليت آغاز کند. يادداشتهاي از مباحثه با پروفيسورتوسی مدير هيات باستانشناسی ايتاليا در ايران ،  افغانستان و پاکستان

مسايل سياسی پشتونستان

بتاريخ  5 فبروری سال 1963 راديو کويته گزارش داد که آقای ولی خان فرزند خان عبداغفار خان رهبر مشهور خدايی خدمتگاران اعلاميه يی صادر کرد که در آن تبليغات دولت شاهی افانستان درمورد پشتونستان را "بيهوده "خواند وتقبيح کرد وگفت اگر اين تبليغات قطع نگردد ، با توفان عظيم از ميان پشتونهای پاکستان بيرون خواهد گرديد. فرزند خان عبداغفار خان سياست دولت شاهی افانستان درمورد پشتونستان را تقبيح کرد.

 

 رهبران پشتونها در زندانها جان ميدهند.

ملک حسن خان مهمند رئيس سابق اسامبلهء پشتونستان شمالی  درنتيجهء برخورد زشت مقامات زندان تقريبا شش هفته قبل  در زندانی در کابل وفات کرد.مرگ ملک حسن خان مهمند

بتاريخ 15 جنوری مطبوعات وراديوی کابل گزارش داد که نامدار خان يکی از رهبران عمدهء حزب سياسی ممنوعهء خدايی خدمتگار به اثر شکنجه در يکی از زندانهای پشاور جان داد... خدايی خدمتگار قبل ازممنوعيت آن نيرو ی پر نفوذ طرفدار داعيهء پشتونستان در صوبه سرحد بود.رئيس آن عبدالغفار خان بود.   بسيار ی پشتونها او را حامی واقعی ومعنوی پشتونستان ميپندارند. او سالهای زياد را در زندانهای پاکستان سپری کرد.مرگ احتمالی رهبران پشتون  در يکی از زندانهای پشاور

 

 متن انگليسی